Skládky odpadov

Ing. Jiří ZEMAN

Projektování, zastupování, zajištění povolení, odborný dozor pro lomy, pískovny, cihelny a skládky v České a Slovenské republice, geodetické práce, odborné posudky. Poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady – projektování a zaměřování skládek, ...

OTVORENÉ (Zatvára v 20:00)

EKOR, s.r.o.

EKOR, s.r.o.

Zajišťujeme svoz a odstraňování veškerých odpadů, provozujeme skládku odpadů, dotřiďovací linku plastů a papíru, sběrné dvory a kompostárnu. Nabízíme nákladní přepravu kontejnery do 18 m³ a nosností 7 t, zemní práce, strojní očistu a zimní údržbu komunikací, …

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Odpadové hospodářství – svážíme a odstraňujeme komunální, živnostenský či nebezpečný odpad. Zahrnuje bioodpad, gastroodpad, stavební či zdravotnický odpad, separovaný či velkoobjemový odpad, služby dotřídění separovaných složek odpadu, zpracování druhotných …

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Výstavba vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, vodojemů, komunikací a vodohospodářských staveb a úprava vodních toků. Půjčovna nářadí, mechanizace a hutnící techniky nabízí bourací a vrtací kladiva, sekačky, křovinořezy, elektrocentrály, čerpadla, ...

První RS Czech Republic, s.r.o.

Zpracování a ukládka inertních odpadů (zeminy, sutě, betony,…), ukládka inertních materiálů, zpracování a ukládka certifikovaných materiálů doprava, odpadové poradenství, provádění analytických rozborů odpadů, zpracování výkazů a přehledů o ...

OTVORENÉ (Zatvára v 20:00)

Odpadové hospodárstvo | Trnava

www.trnava.sk/sk/clanok/odpadove-hospodarstvo

Sídla všetkých prevádzok, informácie o prevádzkovej dobe a druhy zbieraných odpadov. Prevádzkovaním zariadení na zhodnocovanie odpadov Mesto Trnava smeruje odpadové hospodárstvo k odkloneniu od skládkovania odpadov a k zvýšeniu podielu ich zhodnocovania, čím zabezpečuje plnenie cieľov odpadového hospodárstva.

Skládky odpadov | ODPADY-PORTAL.SK

www.odpady-portal.sk/Dokument/100285/skladky-odp …

Trnava - Zavar: Trnava: SKNNO: FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, 917: 1998 - 2026: TN: ... Skládky odpadov v SR. Mapa je v štádiu napĺňania údajmi, v prípade, že objavíte nepresné alebo už neaktuálne údaje, prosíme, aby ste nás kontaktovali. Menný zoznam skládok sa nachádza na tu.

Odpadové hospodárstvo | Trnava

www.trnava.sk/sk/clanok/odpadove-hospodarstvo

Zavarská cesta, areál skládky odpadov Trnava – Zavar. Spôsob nakladania s odpadom . zhodnocovanie materiálové a ostatné. Rok začatia prevádzky. 1999. Kapacita zariadenia. 4000 ton hotového kompostu ročne so 4 cyklami. 6000 ton zhodnotených odpadov za rok

Skládky prekážajú väčšine obyvateľov okresov Trnava a Šaľa, z odpadu ...

www.odpady-portal.sk/Dokument/105312/skladky-pre …

Väčšina obyvateľov trnavského a šalianskeho okresu si myslí, že skládky odpadov majú negatívny vplyv na životné prostredie. Viac ako 90 % v oboch okresoch zároveň podporuje energetické zhodnocovanie odpadov.. Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho výskumu verejnej mienky, ktorého cieľom bolo zistiť názory obyvateľov okresov Trnava a Šaľa na spracovanie odpadu.

Zberné dvory v Trnave. Adresa, kontakty | ODPADY-PORTAL.SK

www.odpady-portal.sk/Dokument/102240/zberne-dvor …

Adresa a otváracie hodiny. Zdroj: FCC Trnava. Zberné dvory sú bezplatnou službou pre občanov mesta Trnava, kde môžu odovzdať odpad po preukázaní sa občianskym preukazom. Zberný dvor na Priemyselnej ul. je k dispozícii i pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby - kde môžu odovzdať odpad za poplatok.

Skládka odpadov - Trnava - FCC Group

www.fcc-group.eu/slovensko/technologie/skladky/s …

Skládky; Skládka odpadov - Trnava; Skládka odpadov - Trnava . Na okraji mesta Trnava prevádzkujeme skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (NNO). Na skládke zneškodňujeme radu odpadov uvedených v integrovanom povolení zariadenia vydanom príslušným orgánom štátnej správy.

MESTO TRNAVA

www.trnava.sk/userfiles/download/attachment2/osa …

2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, 3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, 4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok, 5. jedlých olejov a tukov, 6. šatstva a textilu

RECOPAP, s.r.o. – Trnava - FCC Group

www.fcc-group.eu/slovensko/prevadzky/recopap-s-r …

RECOPAP, s.r.o. – Trnava . Spoločnosť RECOPAP, s.r.o. je Join Venture spoločností FCC Environment CEE GmbH a Slovpaper Recycling s.r.o. Spoločnosť sa prioritne zameriava na spracovanie papiera, kartónu a lepenky. Rozhodnutia odboru starostlivosti o životné prostredie: 3. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Skládka odpadov Trnava bude v sobotu 2. októbra otvorená do 14.00 h

www.trnava.sk/sk/aktualita/skladka-odpadov-trnav …

Spoločnosť FCC Trnava, s. r. o., ktorá pre Mesto Trnavu spravuje odpadové hospodárstvo, oznamuje verejnosti, že v sobotu 2. októbra bude Skládka odpadov Trnava na Zavarskej ceste otvorená do 14.00 h. Dôvodom skoršieho zatvorenia je pravidelná údržba cestnej váhy.„Ak plánujete odovzdať odpad na skládke počas prvej októbrovej soboty, spravte si čas, aby ste to stihli do ...

Príloha č. 3 Skládky odpadov(1) - Ministerstvo vnútra Slovenskej ...

www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_spr …

Trnava TRIADA ODPAD s.r.o .A.S.A. Slovensko, spol. s. r. o. Veľká Paka 3 150 OKRES NÁZOV SKLÁDKY KAT. ÚZEMIE TRIEDA SKLÁDKY PREVÁDZKOVATEĽ SKLÁDKY SÍDLO ROZLOHA V m2 Hlohovec Dolný BaOr Skládky odpadov v Trnavskom kraji, príloha č. 3 Galanta Piešťany 2 364 Skládka odpad. Vlčie hory Hlohovec I

Skládky odpadu Slovensko (63 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/skladky-odpadu/slovensko

Prevádzkovanie skládky odpadov, hospodárenie v oblasti nakladania s odpadmi, zneškodňovanie odpadov. ... Ekologické skládkovanie odpadov, preprava odpadov vo veľkoobjemových kontajneroch, prenájom kontajnerov, zber a zvoz komunálnych odpadov. ... 917 01 Trnava Kontakty. Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. ...

Zoznam skládok odpadov prevádzkovaných v Slovenskej republike v roku 2016

www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodno …

Zoznam skládok odpadov prevádzkovaných v Slovenskej republike v roku 2016 BRATISLAVSKÝ KRAJ OKRES NÁZOV SKLÁDKY OBEC TRIEDA SKÁDKY PREVÁDZKOVATEĽ SKLÁDKY SÍDLO ROK ZAýATIA PREVÁDZKY PREDPOKLADANÝ ROK UKONýENIA Bratislava II A-Z STAV, s.r.o. Bratislava SKIO A-Z STAV s.r.o. Odeská 3, 821 06 Bratislava 2003 -

Príloha č. 2: Zoznam skládok odpadov prevádzkovaných v rokoch 2011 – 2015

www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_spr …

skládky odpadov k 31.12.2016 v m3 Trnava Trnava - Zavar FCC Trnava, s. r. o., Priemyslená 5 917 01 Trnava Trnava SKNNO 1998 2026 136 640 1 800 000 642 123 105 175 Vysvetlivky: *I.časť 3.kazety **I. + II. časť 3. kazety SKIO – Skládka odpadov na inertný odpad SKNNO – Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný ...

Príloha č. 3: Zoznam zámerov na vybudovanie nových zariadení na ...

www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_spr …

skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpený. Riešenie bude realizované v rámci navrhovanej výstavby SO 030 – Uzavretie a rekultivácia. Stavebné práce budú rozdelené do 3 astí a to úprava povrchu telesa skládky, uzavretie a rekultivácia skládky a realizácia úprav odplynenia skládky pri uzatvorení a rekultivácii skládky.

Hydrocoop, spol. s r. o. - skládky odpadov a kompostárne

www.hydrocoop.sk/kompostarne_sk.html

Rekonštrukcia skládky tuhého komunálneho odpadu: PD pre stavebné povolenie: Mestský úrad Kolárovo 1998: TRNAVA Skládka tuhého komunálneho odpadu: Stavebný dozor: Mestský úrad Trnava: PARTIZÁNSKA LUPČA Regionálna skládka odpadov pre Stredný Liptov: PD pre stavebné povolenie a realizáciu: OZO a.s. Liptovský Mikuláš : TOPVAR

www.trnava.sk

www.trnava.sk/userfiles/file/Rozhodnutie-%20Skl% …

Dovoz odpadov sa povoľuje počas pracovných dní od 6,30 - do 18.30 hod. Dovoz odpadu mimo tejto doby musí byť vopred dohodnutý a schválený zodpovedným pracovníkom prevádzky, čo musí byť zaznamenané v Prevádzkovom denníku skládky. /. 16. Vstupná brána do areálu skládky odpadov musí byť mimo prevádzky skládky zamknutá ...

Skládka – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Skl%C3%A1dka

Skládka. Deponie na okraji stavby, na kterou se odváží sejmutá ornice (úrodná zem) Skládka je místo skladování, skládání či uložení materiálu. Obvykle se tak nazývají místa volného uložení v hromadách, zatímco sofistikovanější a krytá místa uložení se nazývají například sklad . Skládka odpadu je místo ...

Kontakty: Trnava - FCC Group

www.fcc-group.eu/slovensko/kontakt/kontakty-trnava

FCC Trnava, s.r.o. Priemyselná 5 917 01 Trnava trnava@fcc-group.sk . Prenájom kontajnerov: www.odpadonline.sk. Oddelenie služieb zákazníkom: Príjem objednávok: trnava@fcc-group.sk Elena Kučíková Tel.: +421 33 32 40 609 Tel.: +421 903 756 599 elena.kucikova@fcc-group.sk Nina Drobná Tel.: +421 33 3240 606 Tel.: +421 903 756 599

CENNÍKY a iné dokumenty - FCC Group

www.fcc-group.eu/slovensko/cenniky

Spoločnosť FCC Environment na Slovensku poskytuje široké spektrum riešení odpadového hospodárstva pre obce, priemyselný, obchodný a maloobchodný sektor, ako aj pre domácnosti a živnostníkov. Vďaka svojmu rozsiahlemu parku nákladných a špeciálnych vozidiel pre rôzne typy odpadu, vysoko moderným zberným a kontajnerovým systémom a vlastným zariadeniam na recyklovanie a ...

Skládka odpadov Zohor - FCC Group

www.fcc-group.eu/slovensko/technologie/skladky/s …

Spoločnosť FCC Environment na Slovensku poskytuje široké spektrum riešení odpadového hospodárstva pre obce, priemyselný, obchodný a maloobchodný sektor, ako aj pre domácnosti a živnostníkov. Vďaka svojmu rozsiahlemu parku nákladných a špeciálnych vozidiel pre rôzne typy odpadu, vysoko moderným zberným a kontajnerovým systémom a vlastným zariadeniam na recyklovanie a ...